សក្ខីកម្ម៖ គ្រួសារលោក ថមមី ចូលចិត្តការចែករំលែកជាមួយអ្នកភូមិផង | Testimony: Mr. Tommy loves sharing life with his neighbors

ជួបជាមួយលោក ថមមី ជាអ្នករស់នៅភូមិបាគង ដែលចូលចិត្តការកសាងទំនាក់ទំនង និងចែករំលែកភាពសប្បាយរីករាយក្នុងចំណោមអ្នកជិតខាង។ នៅ ភូមិបាគង យើងផ្តល់អាទិភាពដល់មនុស្ស ដែលធ្វើឲ្យអ្នកជិតខាងស្និទស្នាលគ្នាប្រៀបដូចជាគ្រួសារ។ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងស្វែងរករបៀបរស់នៅក្នុងភូមិខ្មែរបែបសម័យទំនើប សូមទស្សនាវីដេអូពេញដែលបង្ហាញពីលោក ថមមី និងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់។


Meet Mr. Tommy, a standout resident at Bakong Village, known for his dedication to building connections and spreading joy among neighbors. At Bakong Village, we prioritize people, envisioning a close-knit community where neighbors are like family. If you’re seeking the Modern Khmer Village lifestyle, watch the full video featuring Mr. Tommy and his family.

Interested? Contact Us