សាកល្បងស្នាក់នៅមុនសម្រេចចិត្តទិញ | Try Before You Buy

តើអ្នកកំពុងពិចារណាទិញផ្ទះនៅ ភូមិបាគង មែនទេ? ដើម្បីជួយដល់ការសម្រេចចិត្តរបស់លោកអ្នក យើងបានបង្កើតកម្មវិធីពិសេសមួយគឺ “សាកល្បងស្នាក់នៅមុនសម្រេចចិត្តទិញ”។ នេះជាឱកាសសម្រាប់លោកអ្នកស្វែងយល់តាមរយៈការរស់នៅផ្ទាល់។ សូមទាក់ទងមកក្រុមការងាររបស់យើង ដើម្បីទទួលបានពត៌មានលម្អិត ឬកំណត់ពេលទៅទស្សនា និងស្នាក់នៅរបស់អ្នក!

Are you considering buying a villa in Bakong Village? To assist you in making that decision, we have created a special program called “Try Before You Buy.” This is an opportunity to discover what living here is like. Contact our team for details or to schedule your visit and stay!

[English Below]

ភូមិ​បាគង យល់ច្បាស់​ថា​ការ​ទិញ​ផ្ទះ​គឺ​ជា​ការ​សម្រេច​ចិត្ត​ដ៏​សំខាន់​មួយ​ដែល​ទាមទារ​ការ​គិតគូរ​ពិចារណា។ ដើម្បី បន្ថែមភាពជឿជាក់ជូនអតិថិជន យើងខ្ញុំសូមណែនាំកម្មវិធី “សាកល្បងមុនពេលសម្រេចចិត្តទិញ”។

យើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកមកសាកល្បងរបៀបរស់នៅបែប ភូមិបាគង យ៉ាងពិតប្រាកដ។ ជាមួយវីឡាដែលបំពាក់ដោយគ្រឿងសង្ហារិមយ៉ាងពេញលេញរបស់យើង លោកអ្នកអាចទទួលបាននូវបទពិសោធន៍នៃជីវិតប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុង ភូមិបាគង។

កម្មវិធី “សាកល្បងមុនពេលសម្រេចចិត្តទិញ” របស់យើងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកស្វែងយល់ពីការរចនា និងមុខងារនៃវីឡារបស់យើង។ អ្នកអាចមកស្វែងយល់ថា តើការរចនានេះស័ក្តិសមនឹងតម្រូវការប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នក ហើយតើកូនៗរបស់អ្នកនឹងមានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងបរិវេណជុំវិញនេះដែរឬទេ?

សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមរយៈ (+855) (0) 10 333 680 ដើម្បីស្វែងយល់ពីរបៀបដែលអ្នកអាចស្នាក់នៅដោយឥតគិតថ្លៃរហូតដល់ពីរយប់ក្នុងវីឡារបស់យើង។*

*លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត។ ចំនួនមានកំណត់។ សម្រាប់លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ សូមទាក់ទងផ្នែកលក់ និងទីប្រឹក្សាលំនៅឋានរបស់យើង។


Try Before You Buy

At Bakong Village, we understand that buying a home is a significant decision that requires thoughtful consideration. To help our valued customers feel confident in their choice, we are thrilled to introduce the “Try Before You Buy” program.

As you ponder on the perfect home, we invite you to immerse yourself in the real Bakong Village lifestyle. With our fully furnished and thoughtfully equipped selection of villas, you can experience the comfort and convenience of daily life in Bakong Village.

Our “Try Before You Buy” program lets you explore the spacious and functional design of our villas. Discover if the layout suits your everyday needs, experience the coziness of our rooms, and witness your children playing safely in the surroundings.

Unveil the possibilities and make an informed decision with Bakong Village. Get in touch with our friendly team to know more about this exciting program or to book your experience today!

Contact us at (+855) (0) 10 333 680, to find out how you can enjoy up to two nights free stay at our villas.*

*Terms and conditions apply. Limited availability.Inclusive only of accommodation and utilities during the period of the stay. For other terms and conditions, please reach out to our Sales and Home Advisors.

Interested? Contact Us