ដំណើរដើមទង និងចក្ខុវិស័យរបស់ ភូមិបាគង | The Vision behind Bakong Village

ជាភូមិដ្ឋានបែបសហសម័យដំបូងបង្អស់ក្នុងខេត្តសៀមរាប ភូមិបាគង ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងជំរុញឲ្យមនុស្សជំនាន់ថ្មីទទួលបានបទពិសោធន៍រស់នៅបែបសហគមន៍បុរាណខ្មែរដែលប្រជាជនទាំងឡាយមានភាពស្និទស្នាលនឹងគ្នា ផ្តល់ទំនុកចិត្ត និងចេះយកអាសាគ្នាទៅវិញទៅមក។

As the first modern masterplanned residential project in Siem Reap, Bakong Village aims to inspire the new generation to experience a traditional Khmer community where people are close, trusting, and caring for each other.

[English Below]

ដំណើរដើមទង និងចក្ខុវស័យរបស់ ភូមិបាគង

ភូមិបាគង ត្រូវបានរចនាឡើងដោយផ្តោតលើការរស់នៅ និងសហគមន៍។ ជាភូមិដ្ឋានបែបសហសម័យដំបូងបង្អស់ក្នុងខេត្តសៀមរាប គម្រោងនេះមានគោលបំណងជំរុញឲ្យមនុស្សជំនាន់ថ្មីទទួលបានបទពិសោធន៍ រស់នៅបែបសហគមន៍បុរាណខ្មែរដែលប្រជាជនទាំងឡាយមានភាពស្និទស្នាលនឹងគ្នា ផ្តល់ទំនុកចិត្ត និងចេះយកអាសាគ្នាទៅវិញទៅមក។

វិនិយោគដោយក្រុមហ៊ុន ULS Cambodia និងរចនាឡើងដោយ Aerne Architects & Associates Co., Ltd. ភូមិបាគង ផ្តោតលើការលើកកម្ពស់ការរស់នៅ និងទំនាក់ទំនងរបស់សហគមន៍ និងរំលឹកពីអនុស្សាវរីយ៍ដ៏ស្រស់បំព្រងនៃការរស់នៅបែបបុរាណកាល។

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីចក្ខុវិស័យរបស់ ភូមិបាគង សូមចុចលើវីដេអូដែលរៀបរាប់លម្អិតអំពីដំណើរដើមចម និងទស្សនវិស័យដែលផ្តោតលើសហគមន៍របស់យើង៖


Bakong Village: Redefining Real Estate with a People-First Approach

Bakong Village is designed with a focus on living and community. As the first contemporary property project in Siem Reap, It aims to inspire the new generation to experience a traditional Khmer community where people are close, trusting, and caring for each other.

Developed by ULS Cambodia and crafted by Aerne Architects & Associates Co., Ltd., Bakong Village focuses on enhancing community life and facilitating communication while also paying homage to the rich heritage of Khmer culture.

To learn more about the vision behind Bakong Village, please view the video above detailing its origins and community-focused philosophy.

Interested? Contact Us