ទទួលយកភាពរីករាយពី ភូមិបាគង តាមរយៈ TikTok | Learn Bakong Village Facts on TikTok

តើ​អ្នក​បាន​ត្រៀម​ខ្លួនទទួលយកភាពភ្ញាក់ផ្អើលហើយឬនៅ​? សូមចូលទៅកាន់ TikTok និងស្វែងរកទំព័រ Bakong Village។ ចូលរួមស្វែងយល់ពីគម្រោងរបស់យើងជាមួយនឹងវីដេអូខ្លីៗ បែបកម្សាន្ត។

ថ្មីៗ​នេះ ក្រុមការងាបានបញ្ចេញកម្រងវីដេអូថ្មី ​មាន​ចំណង​ជើង​ថា “Things at Bakong Village That Shocked Me”។ ស៊េរីនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីទាក់ទាញទស្សនិកជនជាមួយនឹងការពិតដ៏គួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើល អំពីគម្រោងលំនៅដ្ឋានរបស់យើងនៅក្នុងខេត្តសៀមរាប។ ចាប់ពីពេលនេះ អ្នកអាចឈានចូលទៅក្នុងគម្រោងរបស់យើង និងស្គាល់ពីចំណុចពិសេសនៃផ្ទះរបស់យើង។

ប៉ុន្តែនោះមិនមែនទាំងអស់ទេ យើង​ក៏​បង្ហាញ​ពី​សក្ខីកម្ម​របស់​ម្ចាស់​ផ្ទះ ដែល​ផ្តល់​នូវ​បទពិសោធន៍​ពិត​ប្រាកដ​អំពី​ការ​រស់​នៅ​ក្នុង ​ភូមិ​បាគង។ ទទួលយកពត៌មានពីម្ចាស់ផ្ទះផ្ទាល់ ហើយស្វែងយល់ពីហេតុផលដែលពួកគេជ្រើសរើសសហគមន៍ដ៏អស្ចារ្យនេះ។


Get to know Bakong Village with our engaging content

Are you ready to be surprised and inspired? Head over to TikTok and follow Bakong Village. Join the journey of discovery of our project with our bite-sized videos.

We have recently launched an exciting series titled “Things at Bakong Village That Shocked Me.” This series is designed to captivate the audience with surprising and eye-opening facts about our residential project in Siem Reap. From the moment you step into this virtual tour, you’ll discover just what makes this township development truly exceptional.

But that’s not all. We also feature real homeowner testimonials that provide authentic insight into what it’s like to live in Bakong Village. Hear from those who have already made Bakong Village their home and learn about their experiences, challenges, and the reasons they chose this remarkable community.

Interested? Contact Us